Personal Data Protection

 

    VERİ GİZLİLİK BEYANI VE KİŞİSEL VERİLERİN

KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Sevgili Müşterilerimiz,

www.antiktesvikiyemuzayede.com alan adlı internet sitesi (“WebSite”),  Kuştepe Mah., İnönü Cad., No: 3 iç kapı No:24 Antikacılar Çarşısı, ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde mukim ANTİK TEŞVİKİYE MÜZAYEDE İç ve Dış Tic.Ltd.Şti (“Şirket”) tarafından işletilmektedir. Şirket, olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak eser ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’ da tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İş bu WebSitesi’ ni her kullanışınızda o an yürürlükte olan Gizlilik Politikasına tabi olacaksınız ve web sayfamızı her kullanışınızda koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmeniz gerekir.

TANIMLAR

 

Açık Rıza                   : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle    

                                      açıklanan rıza anlamına gelmektedir.  

                                    

Kişisel Veri                : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi anlamına gelmektedir.

Sahibi

 

Kişisel Veri                 : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi tarihi,

                                      kredi kartı numarası.Dolayısıyla , tüzel kişilere ilişkin bilgilerin 

                                      işlenmesi kanun kapsamında değildir.   

 

Kişisel Verilerin            : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi

İşlenmesi                        bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan

                                        yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,

                                        değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,

                                        devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da

                                        kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her

                                        türlü işlem anlamına gelmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE YASAL DAYANAĞI

Şirket olarak, Şirket Web Sitesi’ni kullanan müşterilerimizin üyelik aşamasında veya Şirket Web Sitesi’ni kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep etmekteyiz. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi bilgiler kişisel veri kapsamına girmektedir. Çerezler kullanılmak suretiyle toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin Şirket Web Sitesi’ ni nasıl kullandığınız gibi bilgiler de, eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebilen, özetlenen, toplanan, değerlendirilen ve anonim hale getirilmesi suretiyle gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek bilgilerdir.

Şirketimiz tarafından söz konusu kişisel verileriniz, üyelik veya sipariş formundaki bilgilerin ilgili kişi tarafından doldurulması suretiyle veya işin doğası gereği toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVKK’ nın amacına uygun olarak Şirketimizin kanunlardan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılabilmesi, ürün ve hizmetlerinden kişisel veri sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, “www.antiktesvikiyemuzayede.com” internet sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, talep ve şikayetlerini ileten kişisel veri sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikayet yönetiminin sağlanması, etkinlik yönetimi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ile diğer kanunlar ile kurulmuş olan üçüncü kişi hizmet platformlarına yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kaydedilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde kişilik haklarınıza zarar vermemek kaydı ile açık rızanıza istinaden meşru menfaatimiz kapsamında tarafımızca işlenebilecektir.

Şirketimiz bazı dönemlerde müşterilerine müzayede bilgileri, yeni koleksiyonlar ve/veya kataloglar hakkında bilgiler gibi bildirimler gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra yönetim panelinden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Yasal yükümlülüğümüz gereği işleme amacının ortadan kalkması ile Veri İmha Politikası gereğince kişisel verilerinizi imha ediyoruz.

Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse;

yukarıda belirtilen ve KVKK’ nın 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği açık rızanızı talep edeceğiz. Bu durumda, internet sitemizdeki ilgi alanlardaki izin kutucuklarını işaretleyerek kaydol/gönder tuşuna basmak suretiyle izin işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Aynı şekilde kimlik ve iletişim bilgileriniz kullanılarak sizlere elektronik ticari ileti gönderilebilmesi amacıyla da izniniz talep edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz kişisel verilerinizi belli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlarla işlenmektedir:

 • Web Sitesi üzerinden verilen hizmetlerin sunulabilmesi ve değiştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 • Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazar araştırması yapılması,
 • İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,
 • Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuattan doğan bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirme,
 • Şirket web sitesinin ve verilerin işlenme amacına uygun ürün ve hizmetlerin reklamlarının ilgili kişiye iletilmesi, ürün, hizmet, tanıtım ve kampanyaları hakkında bilgi verilmesi,
 • Web Site kullanımı sırasında karşılaştığı sorunların çözümünü sağlamak,
 • Web Sitesi’ ndeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerini iyileştirme, daha kaliteli hizmet verme,
 • İrtibat/iletişim sağlanması,
 • İş birliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,
 • İş birliği çerçevesinde raporlama yapılması,
 • Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
 • Şirket tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,
 • Şirket tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde/yarışmalarda katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,
 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi,
 • Yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Sosyal medya paylaşımlarında gerçek kişi müşterilerimizin ve ilgililerin tanıtılması,
 • Şirket Web Sitesi’ nin güvenliğinin sağlanması,
 • Web Sitesi’ nin kullanım analizi,
 • Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.
 • Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirketimiz politikalarına uyum ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla yurt içindeki bulunan sistemlere aktarılmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen dayanak ve amaçlar kapsamında, sizlere ürün ve hizmetlerimizin sunulması için hizmet aldığımız, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için Şirketimize vermiş olduğunuz bilgileri “Telepati Yazılım Ticaret Limited Şirketi (Müzayede App)” ne ifşa etmek ya da aktarmak ihtiyacı duyabiliriz. Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen şirkete aktarılıp aktarılmadığı hakkında bilgi almak için tarafımızdan talepte bulunabilirsiniz. Şirketimizin WebSite’ sine üye kaydı yaptırdığınızda ve bilgilerinizi verdiğinizde söz konusu bilgileri yukarıda belirtilen “Telepati Yazılım Ticaret Limited Şirketi (Müzayede App)” ne ifşa etmemize ve/veya aktarmamıza açık biçimde onay vermiş olduğunuz konusunda sizi bilgilendirmek isteriz. Bu bilgileri iş faaliyetlerimizde (sahtecilik soruşturmaları, fatura tahsilatı, üyelik programları, teknolojik hizmet tedariki, finansal işlem yönetimi, lojistik hizmetler, nakliye, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri ve/veya satın alma işlemlerinde kullanıcılarımıza yeterli güvenceleri sunmak için web sitemizde gerçekleştirilen işlemlerin analizi gibi) ya da alışveriş işlemlerinizi işleme koymak için gerekli olduğunda bize yardımcı olan “Telepati Yazılım Ticaret Limited Şirketi (Müzayede App)” nin yan ve bağlı kuruluşlarına, üçüncü taraf bilgi işlemcilere, icra merkezlerine, finansal kurumlara veya diğer üçüncü parti hizmet tedarikçilerine de ifşa edebiliriz. Bu WebSite’ sinde ya da bize bilgi verdiğinizde bilgilerinizin tarafımızdan belirtildiği gibi ifşa edilmesine ve işlenmesine açık biçimde onay vermiş olursunuz. Bu erişim/ifşa için vermiş olduğunuz rıza hizmetlerin sunulmasındaki etkinliği sağlamak amacıyla tedarikçileri de içerecektir.

AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

6698 sayılı KVKK gereği;

Tarafınızca kamuya açık olarak paylaşılarak alenileştirilen kişisel bilgileri açık rızanız olmaksızın işleyebilir ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

Mevzuatta açıkça kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işlemeyi hukuka uygun hale getiren hükümlerin bulunması durumunda açık rızanız olmaksızın işleme ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler de dâhil olmak üzere hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için zorunlu olması durumunda kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebiliriz.

Bir hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda tarafınızın kişisel verilerini açık rızası olmaksızın işleyebiliriz.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILAN VERİLER

Kişisel verilerinizi KVKK’ daki haklarımız saklı kalmak üzere Şirket Web Sitesi’ ndeki ticari faaliyetler kapsamında şirket çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Şirket’ in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı anlaşmalı kuruluşlara, Şirket’in çalıştığı reklam ve pazarlama ajansları ve anonimleştirilmek suretiyle ilgili kişiye ilgilenebileceği reklamlar sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişi ile paylaşabiliriz. Bu paylaşımla ilgili Veri Sorumlusu’ na açık rıza göstermektesiniz.

VERİ GÜVENLİĞİ

Şirket, KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almıştır.

VERİ GİZLİLİK BEYANI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ’ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

İş bu “Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında Aydınlatma Metni” üzerinde Şirketimizin, veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla gerekli olması halinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Bilgilerinizin depolandığı dosyanın veri kontrol sorumlusu sıfatıyla Kuştepe Mah., İnönü Cad., No:3 iç kapı No:24, Antikacılar Çarşısı, ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde kayıtlı ANTİK TEŞVİKİYE MÜZAYEDE şahsi nitelikteki bilgilerinizi gizli tutmayı tesvikiyemuzayede@gmail.com e-mail adresine “Veri Koruma – ANTİK TEŞVİKİYE MÜZAYEDE” dikkatine göndereceğiniz bir e-mail mesajı aracılığıyla bu bilgilere erişim, düzeltme, iptal ve itiraz etme haklarınızı kullanmanızı sağlamayı taahhüt eder. Gerekirse sizden kimlik kartınızın, pasaportunuzun ya da diğer bir geçerli kimlik bilginizin bir kopyasını bize göndermenizi isteyebileceğiz.

Söz konusu bilgilerin öznesi olması sıfatıyla KVKK’ nın 13. maddesi uyarınca aşağıdaki haklarınızı kullanmak amacıyla yukarıda zikredilen veri kontrol sorumlusuna başvurma hakkına da sahip olacaksınız:

 • Şahsi nitelikteki bilgilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Bilgilerinizin hangi amaçlarla işlendiğini ve bilgilerinizin o amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Şahsi nitelikteki bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere hakkında bilgi alma ve söz konusu bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,
 • Şahsi bilgilerinizin eksik ya da yanlış işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini talep etme,
 • Şahsi nitelikteki bilgilerinizin işlenme amaçlarının artık ortadan kalkmış olduğunu düşünüyorsanız söz konusu bilgilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,
 • Şahsi nitelikteki bilgilerinizin otomatik araçlarla işlenmesinin sizin için doğurduğu olumsuz sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Talebinizi tarafımıza iletmeniz durumunda ANTİK TEŞVİKİYE MÜZAYEDE , talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, ANTİK TEŞVİKİYE MÜZAYEDE tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.